Privātuma politika

SIA "INTERSEC", registrācijas numurs: 50103417551, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 224a, LV-1039 (turpmāk – INTERSEC) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. 
Lūdzam, veltiet dažas minūtes mūsu Privātuma politikas principiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras INTERSEC ar personas piekrišanu no tās iegūst, lai apstrādāt pieprasījumu. 

Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

1. sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu mājas lapā vai birojā;

2. no klienta konta tīmekļa vietnē www.intersec.lv vai izmantojot sīkdatnes;

3. veicot pirkumus, noformējot pasūtījumus mūsu birojā vai mājas lapā, sniedzot kontaktinformāciju vai sūtot ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

 

2. Citu ziņu ieguve

Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana 

Iegūtos personas datus izmantojam, veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi vai pieprasījumi.

Labākai klientu apkalpošanai INTERSEC informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust mūsu sadarbības partneriem, kuru pienākums ir preču piegāde. Trešajām pusēm nododamie dati var būt: Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.

 

4. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai, iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt mūsu mājas lapa - www.intersec.lv,  Mans konts -> Mana informācija sadaļā.

INTERSEC apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

 

5. Klienta personas datu aizsardzība

INTERSEC veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. 

 

6. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

- kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.

vai jebkurā laikā, saņemt datus, kadi bija sniegti mūsu mājas lapā. Dati ir pieejami PDF vai CSV formātā - www.intersec.lv,  Mans konts -> Mani personas dati (VDAR) sadaļā.

7. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi INTERSEC mājas lapa vai biroja apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

- godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

- personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

- tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;

- precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

 

8. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

INTERSEC patur sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to pastāvīgos klientus.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu, kā arī gadījumos, kad klients vēlas pilnībā dzēst savus datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi info@intersec.lv